Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] informujemy, jak poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Robaszewska & Płoszka. Radcowie prawni. Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 83 lok. 406, 00-815 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531359, posiadająca NIP 5272726179 oraz numer REGON 360200289, telefon: +48 22 261 00 60, e-mail: kancelaria@rp-rp.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Celami przetwarzania danych osobowych są:

 1. zawieranie i wykonywanie umów zawartych z klientami, 
 2. wykonywanie działań przed zawarciem umów z klientami, 
 3. świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów,
 4. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, w tym unikanie konfliktu interesów,
 5. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych są:

 1. dochodzenie roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych,
 2. zaspokajanie roszczeń kierowanych do administratora danych osobowych lub obrona przed takimi roszczeniami, 
 3. wewnętrzne cele administracyjne,
 4. analiza rynku i preferencji klientów, ocena jakości świadczonych usług, dostosowanie oferty do rynku i preferencji klientów.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. a, f RODO oraz art. 10 RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer PESEL), dane adresowe i kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), inne dane przekazane przez klienta (np. stanowiska służbowe pracowników) oraz zawarte w aktach postępowań.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, oraz z zakresu księgowości,
 2. inne kancelarie prawne w przypadku zlecenia zastępstwa procesowego,
 3. banki prowadzące rachunki bankowe administratora danych osobowych,
 4. organy prowadzące postępowania, w których wykonywane jest zastępstwo procesowe,
 5. profesjonalni pełnomocnicy innych stron i uczestników postępowań, w których wykonywane jest zastępstwo procesowe,
 6. osoby wskazane przez klienta (np. kontrahenci, dłużnicy, wierzyciele, strony sporów, współpracujące kancelarie i doradcy klienta),
 7. osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Czas przechowywania danych osobowych

Okresy przechowywania danych osobowych są następujące:

 1. 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi postępowaniami w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
 2. 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie pomocy prawnej o innym charakterze, niż prowadzenie postępowania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata i świadczenia pomocy prawnej w inny sposób, niż przez prowadzenie postępowania,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych osobowych, których czas przechowywania określają przepisy prawa, oraz danych osobowych zawartych w dokumentach, których czas przechowywania określają przepisy prawa,
 4. do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych lub wobec administratora, lub do czasu zakończenia sporów, których stroną jest administrator, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, lub przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów przez administratora danych osobowych lub osobę trzecią, nie dłużej jednak niż istnieje podstawa prawna oraz cel dla ich przetwarzania – w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie jest związane ze świadczeniem pomocy prawnej i dla których przepisy prawa nie określają czasu ich przechowywania, odpowiednio do okoliczności oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 1. żądania od administratora danych osobowych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
 2. przenoszenia danych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, z uwzględnieniem możliwości technicznych.

Prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, do uzyskania dostępu do tych danych, do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, określone w art. 15 ust. 1 i 3 RODO, prawo tej osoby do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych określone w art. 18 RODO, jak również prawo tej osoby do uzyskania informacji o odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe i który został poinformowany o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, określone w art. 19 RODO, mogą być wykonywane tylko w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego lub adwokata.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres kancelaria@rp-rp.pl) lub osobiście w biurze administratora danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pochodzą od osoby, które dane dotyczą, lub od klienta Kancelarii.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jest warunkiem zawarcia umowy z administratorem danych osobowych i warunkiem prawidłowego wykonania usług przez administratora danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem danych osobowych lub brak możliwości realizacji umowy przez administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych może być niezbędne dla celów prowadzonego postępowania, w tym może być wymogiem ustawowym.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego wyłącznie na profilowaniu.